Skip to content

Regulamin SWiR 2022

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w wyścigu rowerowym SWiR, który przeprowadzany jest na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
 2. Wyścig organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop w dniach 09-12 czerwca 2022.
 3. W wyścigu mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 4. Limit miejsc to 300 uczestników.
 5. Trasa będzie mieć długość około 555 km i poprowadzona jest po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 6. Biuro wyścigu, start oraz meta zawodów zlokalizowane są na terenie OSIR Olsztyn, ul. Sielska 38a, 11-041 Olsztyn.
 7. Udział w zawodach jest dobrowolny.
 8. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 9. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.

Zasady udziału w wyścigu i opłaty

Opłata rejestracyjna:

 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez zakup i opłacenie opłaty rejestracyjnej dostępnej w oficjalnym sklepie VeloStacji podając wszystkie wymagane dane.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 9 listopada 2022 roku o godzinie 00:00.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN przelewem na podany numer konta.
 4. Opłata rejestracyjna ma charakter bezwrotny, gwarantuje miejsce na liście rejestracyjnej, prawo do zakupu opłaty startowej i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w zawodach.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.

Opłata startowa:

 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w wyścigu i znalezienie się na liście startowej.
 2. Opłata startowa wynosi 200zł.
 3. Brak uiszczenia opłaty startowej do 30.04.2022 r. spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 4. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu VeloStacji podając wszystkie wymagane dane.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • do 31.01.2022 r. – 100% opłaty startowej
  • do 31.03.2022 r. – 75% opłaty startowej
  • do 30.04.2022 r. – 50% opłaty startowej
  • po 01.05.2022 r. – opłata startowa nie będzie zwracana
 6. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych.

Zasady wyścigu:

 1. Start w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W wyścigu może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w wyścigu na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg wyścigu:

 1. Start wyścigu zaplanowany jest 9 czerwca 2022 r. o godzinie 8:00 i odbędzie w grupach. Ostateczna decyzja o ich wielkości i podziale grup startowych zostanie podjęta uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną związaną z pandemią koronawirusa COVID-19, obowiązujące przepisy sanitarne oraz prawo o ruchu drogowym.
 2. Limit czasowy dla wszystkich uczestników wynosi 80 h i liczony jest od momentu startu.
 3. Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie – obowiązuje zasada czasu netto.
 4. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 5. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 6. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 7. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 8. Wyścig ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w wyścigu.
 9. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania wyścigu.
 10. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 11. Zabroniona jest wcześniejsza rezerwacja noclegów przed startem wyścigu. Można dokonywać rezerwacji i planować dowolnie punkty noclegu zaraz po przekroczeniu linii startu.
 12. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika wyścigu:

 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika maratonu obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie wyścigu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą piętnowane.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobowiązania organizatora:

 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na starcie oraz na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu.