Skip to content

Szlakiem 7 rzek – regulamin

 

 1. Regulamin opisuje zasady uczestnictwa w wyścigu rowerowym “Szlakiem 7 rzek”, który przeprowadzany jest na terenie Polski.
 2. Wyścig organizowany jest formule ultramaratonu rowerowego z zasadą samowystarczalności i możliwością jazdy non-stop w dniach 09-16 lipca 2022.
 3. W wyścigu mogą wystartować tylko osoby pełnoletnie.
 4. Limit miejsc to 300 uczestników.
 5. Trasa będzie mieć długość około 900 km i poprowadzona jest po drogach szutrowych, polnych, leśnych oraz asfaltowych o możliwie najmniejszym natężeniu ruchu.
 6. Za lokalizację biura wyścigu oraz miejsce startu zawodów planuje się na terenie Muzeum Twierdzy Kostrzyn.
 7. Za lokalizację mety wyścigu planuje się na terenie Prochownia Terespol
 8. Udział w zawodach jest dobrowolny.
 9. Przestrzeganie zasad regulaminu jest obowiązkowe, a każdy zawodnik pisemnie akceptuje regulamin przed startem.
 10. Ideą wyścigu jest popularyzacja kolarstwa, aktywności fizycznej oraz walorów turystycznych regionu.


Zasady udziału w wyścigu i opłaty

Opłata rejestracyjna:
 1. Zgłoszenia do udziału należy dokonać poprzez zakup i opłacenie opłaty rejestracyjnej dostępnej w oficjalnym sklepie VeloStacji podając wszystkie wymagane dane.
 2. Rejestracja zostanie uruchomiona 9 listopada 2022 roku o godzinie 00:00.
 3. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w wysokości 100 PLN przelewem na podany numer konta.
 4. Opłata rejestracyjna ma charakter bezwrotny, gwarantuje miejsce na liście rejestracyjnej, prawo do zakupu opłaty startowej i jest potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w zawodach.
 5. Po zarejestrowaniu się należy wnieść opłatę rejestracyjną w ciągu 5 dni roboczych. W przypadku braku uregulowania, zgłoszenie zostaje anulowane i wraca do puli wolnych miejsc.

Opłata startowa:
 1. Opłata startowa jest kolejnym krokiem potwierdzającym udział w wyścigu i znalezienie się na liście startowej.
 2. Opłata startowa wynosi 300zł.
 3. Brak uiszczenia opłaty startowej do 30.04.2022 r. spowoduje przeniesienie zawodnika na listę rezerwową i zwolnienie miejsca do puli.
 4. Opłatę startową należy zakupić i opłacić za pośrednictwem oficjalnego sklepu VeloStacji podając wszystkie wymagane dane.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu opłata startowa podlega zwrotowi zgodnie z poniższym harmonogramem:
  • do 31.01.2022 r. – 100% opłaty startowej
  • do 31.03.2022 r. – 75% opłaty startowej
  • do 30.04.2022 r. – 50% opłaty startowej
  • po 01.05.2022 r. – opłata startowa nie będzie zwracana
 6. W przypadku chęci przepisania pakietu startowego na inną osobę Organizator pobiera opłatę administracyjną w wysokości 50 złotych.

Zasady wyścigu:
 1. Start w wyścigu możliwy jest na każdym typie roweru lub jednośladu, który napędzany jest siłą mięśni. Nie jest możliwy start na rowerach i pojazdach z napędem elektrycznym i spalinowym.
 2. W wyścigu może wystartować każda osoba pełnoletnia, która ma świadomość swoich możliwości fizycznych. Organizator zaleca odpowiednie przygotowanie i wcześniejszy trening w jeździe długodystansowej, który może pomóc w zdobyciu niezbędnego doświadczenia.
 3. Każdy z uczestników startuje w wyścigu na własną odpowiedzialność, co potwierdza pisemnym oświadczeniem przed startem.
 4. W przypadku zmiany terminu wydarzenia z przyczyn niezależnych od organizatora uczestnikom przysługuje prawo zwrotu opłaty startowej lub bezkosztowe przepisanie na nowy termin.

Przebieg wyścigu:
 1. Start wyścigu zaplanowany jest na dzień 9 lipca 2022 r. o godzinie 8:00 i odbędzie w grupach. Ostateczna decyzja o ich wielkości i podziale grup startowych zostanie podjęta uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną związaną z pandemią COVID-19, obowiązujące przepisy sanitarne oraz prawo o ruchu drogowym.
 2. Limit czasowy dla wszystkich uczestników wynosi 150 h i liczony jest od momentu startu.
 3. Czas przejazdu liczony jest od startu do momentu pojawienia się zawodnika na mecie – obowiązuje zasada czasu netto.
 4. Na trasie będą wyznaczone wirtualne punkty kontroli czasu, przez które musi przejechać każdy zawodnik aby zostać uwzględnionym w końcowej klasyfikacji.
 5. Każdy z uczestników zostanie wyposażony w nadajnik GPS dostarczony przez organizatora, który będzie monitorować jego pozycję na trasie przez cały czas trwania wyścigu.
 6. Śledzenie pozycji zawodników będzie możliwe poprzez stronę internetową wyścigu i będzie mieć charakter ogólnodostępny dla wszystkich użytkowników.
 7. Każdy zawodnik będzie mieć możliwość ściągnięcia trasy w formacie pliku .gpx, który można będzie wgrać na dowolne urządzenie do nawigacji (licznik GPS, smartfon, smartwatch etc.)
 8. Wyścig ma formułę pełnej samowystarczalności. Zakazana jest każda forma zaplanowanej wcześniej pomocy z zewnątrz przez osoby nie biorące udziału w wyścigu.
 9. Zawodnicy mogą pomagać sobie wzajemnie podczas trwania wyścigu.
 10. Zawodnicy sami decydują o odpowiedniej dla siebie strategii. Możliwa jest jazda non-stop, lecz organizator ze względów bezpieczeństwa rekomenduje odpoczynek w nocy i jazdę przy świetle dziennym.
 11. Zabroniona jest wcześniejsza rezerwacja noclegów przed startem wyścigu. Można dokonywać rezerwacji i planować dowolnie punkty noclegu zaraz po przekroczeniu linii startu.
 12. Możliwe jest opuszczenie trasy w celach noclegu, zakupów, skorzystania z serwisu rowerowego, pomocy medycznej czy innych niezbędnych czynnościach dla ukończenia wyścigu. Warunkiem jest powrót na trasę w tym samym miejscu, w którym się ją opuściło.

Zobowiązania uczestnika wyścigu:
 1. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad fair play i ducha sportowej rywalizacji.
 2. Uczestnik zobowiązuje się przejechania trasy samodzielnie, bez pomocy z zewnątrz.
 3. Uczestnika maratonu obowiązują zasady korzystania z dróg publicznych oraz przepisy Kodeksu o Ruchu Drogowym.
 4. Uczestnik, który podejmie decyzję o wycofaniu się z wyścigu zobowiązany jest do powiadomienia organizatora drogą telefoniczną/sms.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu nadajnika GPS po zakończeniu wyścigu lub niezwłocznego odesłania na wskazany adres po decyzji o wycofaniu się z rywalizacji i opuszczeniu trasy przed metą.
 6. W przypadku uszkodzenia lub utraty nadajnika GPS uczestnik zostanie obciążony przez organizatora opłatą w wysokości 500 zł.
 7. Surowo zabronione jest pozostawianie śmieci na trasie wyścigu, dlatego każdy zawodnik zobowiązuje się do zachowania zasad dbania o środowisko naturalne. Wszelkie udowodnione przypadki pozostawienia śmieci, które nie są biodegradowalne, będą piętnowane.
 8. Udział w wydarzeniu jest dobrowolny i odbywa się na własną odpowiedzialność uczestnika. Rekomenduje się posiadanie ważnej polisy od odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zobowiązania organizatora:
 1. Przekazanie uczestnikom pakietu startowego, w którym znajdą się przydatne dla uczestnika akcesoria i numer startowy.
 2. Wypożyczenie uczestnikom nadajników GPS do śledzenia pozycji na trasie.
 3. Zapewnienie wyników online dostępnych przez cały czas trwania wydarzenia.
 4. Udostępnienie trasy w formie mapy oraz pliku .gpx wraz z opisem przebiegu.
 5. Wykonanie odprawy dla wszystkich zawodników przed startem z zakomunikowaniem najważniejszych zasad.
 6. Uhonorowanie każdego uczestnika, który ukończy zawody w wyznaczonym limicie pamiątkowym trofeum sportowym.
 7. Zapewnienie posiłku regeneracyjnego na starcie oraz na mecie zawodów dla wszystkich uczestników, którzy dojadą do mety w wyznaczonym limicie czasu.